ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ
ที่คุณวางใจได้
ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการจัดหางาน WSG และ WSS เป็นบริษัทจัดหางานและสนับสนุนแรงงานที่มุ่งมั่นที่จะสร้างผลลัพธ์และคุณค่าให้กับลูกค้าและองค์กร
ด้วยจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาขาต่าง ๆ ของ WSG/WSS และพนักงานภายใต้การจัดจ้างของ WSG ที่ทำงานให้กับลูกค้า ผ่านประสบการณ์ในการบริหารจัดการพนักงาน มากกว่า 400 คน และ พนักงานภายใต้การจ้างงานของบริษัท มากกว่า 30,000 คน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะสัญญาจ้างงาน หรือพนักงานชั่วคราว ThaiWSG มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทางกลยุทธ์ นโยบายและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านสายงานอาชีพให้กับลูกค้าและสมัครงานอีกด้วย
Our Core Values
Vision
WSG/WSS เราจะเป็นผู้นำในด้านการให้บริการทางด้านการสรรหาว่าจ้างพนักงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่นำด้วยการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีการบริหารจัดการ และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สร้างอาชีพ และรายได้ และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อชีวิตสังคมที่ดีสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
- พัฒนาบริการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล
- มีเครือข่ายให้บริการทุกระดับให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับความคู่กับคุณธรรม มีจิตด้านการบริการสนับสนุนทุกองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางด้านการบริการ
- ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการบริการของบริษัท ในทุกองค์กรที่ให้บริการให้เป็นไปตามนโยบายของแต่ละองค์กร
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของ WSG/WSS ได้แก่ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งเดียว ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ คุณภาพในการให้บริการ และความโปร่งใสอันเป็นสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติต่อทุกคนทั้งภายใน และภายนอกองค์กร WSG/WSS มี พันธกิจ ในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร อันถือเป็นภาระกิจหลักอันหนึ่งของเรา ซึ่งเราถือเป็นแนวทางในการประกอบการตลอดมา ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการเรายึดถือหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อตกลง และพันธสัญญาว่าด้วยความพยายามที่จะพัฒนาสิทธิมนุษยชน สวัสดิการสังคม และสิ่งแวดแล้อมเพื่อมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโต ความมั่งคั่ง มั่นคง อย่างยั่งยืนของประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ไทยแลนด์4.0
Mission
เรายึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในด้านการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป้าหมายหลักสำคัญ คือการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ
ค่านิยมองค์กร
ไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลประกอบการ แต่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ โปร่งใส รวดเร็ว คุณภาพ และทำด้วยใจ
นโยบายของบริษัท
บริษัท WSG/WSS ไม่ได้วัดผลความสำเร็จโดยพิจารณาจากผลกำไรในการประกอบการเพียงด้านเดียว หากแต่พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองความต้องการของพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงสังคมของเราอีกด้วย
เป้าหมาย
เป็นองค์กรชั้นนำด้านการให้บริการสนับสนุนทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการจัดจ้างงานจากภายนอกองค์กรเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับพันธมิตรของเรา สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในด้านการบริการสนับสนุน การสรรหา และจัดจ้างงาน มุ่งเน้นการปฏิบัติ เพื่อนำพาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สร้างความเจริญรุ่งเรือง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน